חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של מאגר מידע – קבוצת קארדקום

מדיניות פרטיות זו מתייחסת לחברת קארדקום וקארדקום סליקה בע"מ ( יקראו יחדיו להלן: "קבוצת קארדקום" או "הקבוצה") על כל עובדיה, מרכיביה ושירותי מיקור החוץ בהם היא עושה שימוש, במטרה להסביר את פעילות הקבוצה בכל הקשור לפרטיות לקוחותיה בקשר עם "מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), הנמסר על ידי לקוחות הקבוצה או הנאסף אודותיהם, בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות שלהלן מסבירה את סוגי המידע האישי והעסקי שאנו אוספים, את המטרות לשמן אנו אוספים אותו, את האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על הנתונים שברשותנו, ואת הצדדים האחרים שעמם אנו עשויים לשתף את המידע. מדיניות פרטיות זו מפרטת את זכויותיכם בקשר למידע האישי שלכם ואת האופן בו תוכלו ליצור איתנו קשר בדבר מדיניות הפרטיות שלנו.

מאגר המידע נדרש לצורך פעילות שוטפת וכולל נתונים הנותנים מענה לצרכים רגולטוריים.

1. המידע הנאסף, אופן איסופו ושמירתו

1.1. קבוצת קארדקום עשויה לאסוף מידע אישי אודות לקוחותיה, הוא מידע מזוהה או מידע הניתן לזיהוי, וכן מידע הנוגע לפעילות העסקית של לקוחותיה ("המידע"). חלק מהמידע מזהה את לקוחותיה באופן אישי וזהו המידע הנמסר על ידם אגב הצטרפותם או הנאסף אגב השימוש בשירותים; חלק מהמידע אינו מזהה את הלקוחות, והוא נאסף לצרכים סטטיסטיים, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

1.2. מבלי לגרוע מהאמור, קבוצת קארדקום עשויה לאסוף גם את המידע הבא ובאמצעים הבאים:

1.2.1. מידע שקשור לקבוצת קארדקום או מידע הקשור לעוסק (לקוח קבוצת קארדקום) המבצע פעולות בעזרת קבוצת קארדקום ובפרט מידע שנאסף בתהליך הצטרפות לשירות, כולל מידע שהתקבל בטפסים, באתר או באפליקציה, מסמכי הזדהות, והליכי הזדהות אחרים לרבות צילום או סריקה של תעודת זהות, תהליכי אימות דיגיטליים (לרבות צילומי סרטונים קצרים המתועדים בתהליך זיהוי פנים אל פנים).

1.2.2. מידע הקשור לפעולות שבוצעו בכרטיס אשראי (שימוש פיזי בכרטיס או באמצעות שימוש בפרטי כרטיס), כגון: מספר כרטיס החיוב, שם בית העסק, תאריך מלא וסכום העסקה;

1.2.3. מידע הקשור לפניותיכם אל שירות הלקוחות, לרבות הקלטות של שיחות למטרות בקרה, הכשרה, מניעת הונאות ושיפור השירות.

1.2.4. מידע המתקבל מהלקוחות אודות צדדים שלישיים (לדוגמא: מידע על בני משפחה, או מידע על לקוחות שנמסר על-ידי סוכן או יועץ) יחייב בקבלת הסכמתו המפורשת של נושא המידע.

1.2.5. מידע סטטיסטי אודות שימושי הלקוח באתר ו/או באפליקציה של קבוצת קארדקום, הכולל מידע אודות עמודים בהם גלש הלקוח, תדירות שימוש, נתוני גלישה, פעולות באתר ומידע אודות תקלות.

1.2.6. מידע שנקלט מן הדפדפן או הטלפון סלולארי או כל מכשיר אחר של הלקוח, אגב הגלישה באתר ו/או באפליקציה של קבוצת קארדקום, בין היתר כתובת IP, מידע, נתונים סלולריים וכן כל הדפים בהם מבקר הלקוח, לרבות שימוש ב-Cookies כמפורט בסעיף ‏8 להלן.

1.3. למען הסר ספק, מובהר כי המידע מתקבל ומועבר לקבוצת קארדקום בהסכמת הלקוחות או לבקשתם, וכן לצורך אספקת השירותים.

2. השימוש במידע

2.1. קבוצת קארדקום עשויה להשתמש במידע שנאסף, כהגדרתו לעיל, למטרות הבאות:

2.1.1. אספקת השירות עבורו מבוצעת ההתקשרות מול קבוצת קארדקום והניהול העסקי של קבוצת קארדקום (לרבות, לצרכים חשבונאיים, דיוור ללקוחות וניהול רישומים פנימיים).

2.1.2. הזדהות לקוח מאובטחת לצורך קבלת שירותים מבית קבוצת קארדקום.

2.1.3. יצירת קשר לצורך מתן שירותי תמיכה טכנית, מתן השירותים בצורה סדירה והצעות של מוצרים ו/או שירותים נוספים, אגב קבלת השירותים מקבוצת קארדקום או מחברות קשורות.

2.1.4. ניטור הפעילות השוטפת לצורך איתור ומניעת אירועי הונאה ותחקור המידע בדיעבד לצורך שיפור התהליכים ודיווחים רגולטורים נדרשים.

2.1.5. ניתוח נתונים ופיתוח מוצרים, שירותים, ותוכן עבור לקוחות קבוצת קארדקום, ולטובת התאמה אישית של השירותים, המוצרים, והתוכן של קבוצת קארדקום ללקוחותיה.

2.1.6. זיהוי לקוחות לצורך מתן השירותים המוצעים על ידי קבוצת קארדקום ואספקת מידע המחויבת על פי חוק או לפי דרישה של רשות מוסמכת או על פי דין, לרבות עדכונים, הודעות ושירותים נוספים של קבוצת קארדקום.

2.1.7. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי עדכון השירותים, שיפור התכנים והשירותים וכן פיתוח והוספת תכנים ושירותים חדשים.

2.1.8. בכפוף להסכמת הלקוח, קבוצת קארדקום תהיה רשאית לעשות שימוש במידע לצרכי דיוור ישיר ופרסומות לשירותים נוספים, בכל אמצעי התקשורת המקובלים. ניתן לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר, ולסרב לקבל דברי פרסומת בדואר אלקטרוני, הודעת SMS, פקס, והודעת טלפון מוקלטת באמצעות פנייה באחת הדרכים המפורטות בהמשך. דיורים החייבים להישלח על פי דין ימשיכו להישלח.

2.2. איסוף המידע, השימוש בו ושמירתו, ייעשו רק על פי מדיניות פרטיות זו ותוך הקפדה על סודיות המידע ואבטחתו. מובהר כי אינך חייב למסור מידע כאמור, ומידע כזה יימסר רק בכפוף להסכמתך ומרצונך, כאשר ידוע לך כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אודותיך כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, עוד יובהר כי חלק מהמידע נדרש לצורך קבלת השירותים על ידי קבוצת קארדקום – וללא מסירתו ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותי קבוצת קארדקום.

3. שמירת המידע
3.1. קבוצת קארדקום אוספת ושומרת את המידע במאגרי המידע שלה.

3.2. במסירת המידע לחברה ובשימוש בשירותי קבוצת קארדקום, הלקוח מסכים במפורש לאיסוף המידע, השימוש בו ושמירת המידע על ידי קבוצת קארדקום במאגרי המידע שלה, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ושימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה בכל סעד או פיצוי כלשהו.

3.3. קבוצת קארדקום עושה שימוש באמצעי אבטחה מקובלים ומתאימים לשמירת המידע במאגרי והגנה על סודיות. עם זאת, בדומה לכל מערכת מחשובית אחרת, קבוצת קארדקום אינה יכולה להבטיח באופן מלא ומוחלט את בטיחות המערכת וחסינותה בצורה מוחלטת לחדירה או גישה בלתי מורשית למאגריה, וקבוצת קארדקום לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

4. שיתוף המידע ומסירת מידע לצד שלישי

4.1. קבוצת קארדקום לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע במאגר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל הסכמה לכך או מבלי שהדבר מותר או נדרש על פי דין.

4.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קבוצת קארדקום תהא רשאית לשתף את המידע במאגר, עם צדדים שלישיים בכפוף לתנאים הבאים, ובהתאם לדין:

4.2.1. חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים, השותפים או המעורבים במערכת התשלומים ו/או בשירותים המוצעים או שיוצעו על ידי קבוצת קארדקום (כגון שב"א, מנפיקים בארץ ובחו"ל, גורמים רגולטורים, מאגדים וכו'), צדדים קשורים לקבוצת קארדקום וכן אם המידע נדרש לצורך אספקת השירותים.

4.2.2. בדיקות אימות אל מול מאגרי מידע נוספים כגון: רשם אוכלוסין/חברות, בדיקת גורמי טרור, מדינות בסיכון וכו'.

4.2.3. מסירת המידע לגורמים רגולטוריים, בהתאם לדרישות רשות מוסמכת או בהתאם לדרישה בהליכים משפטיים, והכל בהתאם להוראות הדין.

4.3. הקבוצה עשויה להעביר את המידע בצורה הדדית מעת לעת מחברת קארדקום בע"מ לחברת קארדקום סליקה בע"מ, ולהיפך, לצרכים עסקיים ושיווקיים.

4.4. קבוצת קארדקום עשויה לעשות שימוש בשירותים ו/או במערכות של ספקי שירות שהם צדדים שלישיים (להלן: "ספקי השירות"). לשם כך, קבוצת קארדקום תוודא כי המידע שיימסר על ידה בשימוש בשירותים ו/או במערכות של ספקי השירות יישמר ברמת אבטחה ופרטיות גבוהה, ותפעל להעברת המידע המינימלי הדרוש לספקי השירות.

4.5. מבלי לגרוע מהאמור, קבוצת קארדקום לא תישא באחריות בגין שימוש במידע אודות הלקוחות על ידי צדדים שלישיים, שנעשה שלא בשליטת החברה.

5. העברת מידע מחוץ לישראל

5.1. קבוצת קארדקום פועלת משטחי ישראל. עם זאת, קבוצת קארדקום עשויה לעשות שימוש בשירותי ענן לצורך אחסון ועיבוד המידע הנשמר על ידה ומקום מושבם של חלק מספקי השירות (כהגדרתם לעיל) הנו מחוץ לישראל. באישור מדיניות פרטיות זו הינך מאשר כי המידע שייאסף על ידי קבוצת קארדקום יישמר ויעובד במאגרי המידע של קבוצת קארדקום ו/או ספקי השירות הנמצאים מחוץ לישראל, וכל העברת מידע מחוץ לישראל תבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

6. עיון, שינוי או מחיקה של מידע ושמירתו

6.1. בהתאם להראות חוק הגנת הפרטיות לקוחות קבוצת קארדקום זכאים לעיין במידע השמור אודותיהם במאגרי המידע של קבוצת קארדקום אם ימצא אגב העיון כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי הלקוח לפנות לקבוצת קארדקום בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו, בפנייה לפניות הציבור של קבוצת קארדקום, בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורטים באתר האינטרנט של קבוצת קארדקום.

6.2. קבוצת קארדקום תהא רשאית להחזיק במידע הנמצא ברשותה כל עוד הדבר נחוץ למטרה עבורה נאסף המידע, בהתאם לשימוש המפורטים במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

7. אבטחת המידע

7.1. קבוצת קארדקום נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת, והכל בהתאם לדרישות הדין.

7.2. קבוצת קארדקום עומדת בתקניPCI DSS ונוקטת בכל האמצעים ועוקבת אחרי התקינה הנדרשת מצד בנק ישראל על מנת לשמור על המידע מאובטח וללא שינויים על ידי גורמים זדוניים.

8. Cookies

8.1. "Cookie" הינו קובץ טקסט קטן, אשר מועבר למכשיר הלקוח על ידי שרת אינטרנט אגב השירותים בשירותי קבוצת קארדקום באמצעות האתר ו/או האפליקציה. קובץ Cookie אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו.

8.2. מטרת השימוש ב Cookies לאפשר לשרתי קארדקום לזהות את הלקוח במהירות וביעילות, כאשר הוא חוזר ומשתמש בשירותים, במטרה לאפשר להם חוויית שירות טובה יותר ומותאמת, ובמקרים מסוימים גם כדי לסייע לקבוצת קארדקום לשמור על בטיחות לקוחותיה ולזהות הונאה במקרים מסוימים.

8.3. קבוצת קארדקום משתמשת ב- Cookies לצורך ניהולה השוטף והתקין ולצורך שיפור השירותים הניתנים באמצעותה. חלק מה- Cookies שמפעילה קבוצת קארדקום, נועדו לאפשר את פעילותו התקינה והמאובטחת של אתר האינטרנט ו/או האפליקציה של קבוצת קארדקום, וללא הטמעתם, האתר ו/או האפליקציה לא יוכלו לפעול כראוי. חלק אחר של ה- Cookies נועד לאיסוף מידע סטטיסטי ונתוני שימוש לצורך שימוש השימוש בשירותים, התאמה אישית של השירותים, שמירת פרטי כניסה לצורך הנוחות ועוד.

8.4. בהסכמתך למדיניות פרטיות זו הינך מאשר לקבוצת קארדקום לעשות שימוש ב- Cookies במכשירך, להשתמש במידע האגור ב- Cookies ולזהות אותך על פי מידע זה. ניתן להימנע מהשימוש ב- Cookie על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן וחסימת האפשרות להטמיע Cookies. או למחוק את היסטוריית הדפדפן ובכלל זה גם את ה- Cookies שהוטמעו בכל עת, אך האמור עלול לפגוע בחוויית השימוש באתר ו/או באפליקציה.

9. שינויים במדיניות הפרטיות

9.1. קבוצת קארדקום שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן. עדכון אודות שינויים מהותיים יועבר על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים לכתובת הדוא"ל שתימסר לחברה אגב ההצטרפות לשירותי קבוצת קארדקום.

9.2. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה תישלח בדואר אלקטרוני.

9.3. שינויים שאינם מהותיים ייכנסו לתוקף ביום עדכון מדיניות הפרטיות, והמשך השימוש בשירותי קבוצת קארדקום לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף מיידית, או על פי דרישת הדין הרלוונטי וזאת גם ללא מתן כל התראה מוקדמת.

10. סמכות שיפוט

10.1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנושאים הקשורים למדיניות פרטיות זו תוקנה לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו, והכל בהתאם לדין הישראלי.

שותפים עסקיים

מוצרים נוספים שאנו מפתחים

פתרונות לשליחת הודעות SMS

בנוסף למערכת הסליקה קארדקום היא ספקית הודעות טקסט אשר אפשרת משלוח הודעות SMS מהמחשב לכל טלפון נייד לפרטים באתר

מערכות לניהול בתחום הרכב

חברת קארדקום הינה חברה קשורה לבית התוכנה "אייל פתרונות תוכנה" אשר מתמחה מזה 30 שנה בפתרונות לתחום הרכב
Call Now Button